• ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

  Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji i składa się z Fundatorów oraz dokooptowanych przez Zgromadzenie Fundatorów osób, posiadających wyjątkowe zasługi dla Fundacji w formie przekazanych na rzecz Fundacji składników majątkowych.

  Do zakresu kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
  - wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją
  - ustalenie organizacji wewnętrznej Fundacji oraz bieżąca kontrola działania Fundacji
  - uchwalenie zmiany Statutu Fundacji oraz likwidacja Fundacji
  - powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz ustalenie ilości członków Zarządu Fundacji
  - powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej Fundacji
  - reprezentowanie Fundacji wobec członków Zarządu Fundacji poprzez ustanowionego pełnomocnika
  - zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji

© 2021 Fundacja na rzecz rozwoju ekoenergetyki Zielony Feniks