biogaz

Biogaz jest uniwersalnym paliwem gazowym, z dominującym udziałem metanu, powstającym w procesie fermentacji beztlenowej substancji organicznych. Proces zachodzi od miliardów lat w naturze, która w ten sposób radziła sobie z rozkładem obumarłych zwierząt i roślin: w ostatniej jego fazie wyspecjalizowane archeabakterie metanogenne w warunkach anaerobowych dokonywały rozkładu octanów na metan. ogólny schemat biogazowni rolniczej Pod koniec XX wieku zaczęto ten proces świadomie wykorzystywać i optymalizować w celowo budowanych instalacjach – biogazowniach ze względu na duży potencjał stabilizacji i energetycznego zagospodarowania uciążliwych odpadów i produktów ubocznych z wielkoskalowych hodowli zwierzęcych. Dalej nastąpił intensywny rozwój technologii biogazowych pozwalających na fermentację lub współfermentację różnych produktów odpadowych. Mimo istotnych nakładów inwestycyjnych biogazownie do dziś są uważane za najbardziej zrównoważoną ścieżkę zagospodarowania odpadów organicznych. Dostępność dotacji oraz atrakcyjne stawki taryf gwarantowanych w Niemczech doprowadziły także do rozwoju instalacji zasilanych nie tylko odpadami ale i celowymi uprawami roślinnymi, głównie kiszonkami traw i kukurydzy. Mimo, że biogaz należy do zasobów odnawialnych to zasadność budowy instalacji zasilanych z dominującym udziałem celowych upraw roślinnych oraz z problematycznym wykorzystaniem nadwyżek ciepła może być poddawana w wątpliwość.