Zgromadzenie Fundatorów

Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji i składa się z Fundatorów oraz dokooptowanych przez Zgromadzenie Fundatorów osób, posiadających wyjątkowe zasługi dla Fundacji, w formie przekazanych na rzecz Fundacji składników majątkowych.

Do zakresu kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

  • wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją
  • ustalenie organizacji wewnętrznej Fundacji oraz bieżąca kontrola działania Fundacji
  • uchwalenie zmiany Statutu Fundacji oraz likwidacja Fundacji
  • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz ustalenie ilości członków Zarządu Fundacji
  • powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej Fundacji
  • reprezentowanie Fundacji wobec członków Zarządu Fundacji poprzez ustanowionego pełnomocnika
  • zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji